Ramowe warunki czarteru

Postanowienia wstępne

Czarterobiorca zobowiązany jest do używania jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską oraz obowiązującymi przepisami. Nie wolno wykorzystywać jachtu do działalności zarobkowej ani do udziału w regatach. Jacht nie może być oddany do użytku osobom trzecim ani przekazany w poddzierżawę. Nakłady wynikające ze zwykłego użytkowania jachtu podczas czarteru obciążają Czarterobiorcę. Należy prowadzić dziennik jachtowy i okazać go w razie wypadku.

Warunki płatności

Czarterobiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty pierwszej części należności za czarter jako potwierdzenie dokonania rezerwacji. Reszta należności powinna zostać wpłacona najpóźniej w terminie wyznaczonym w Umowie czarteru jachtu. Wydanie jachtu nastąpi pod warunkiem wpłaty całkowitej ceny czarteru.
 
Akceptacja jachtu


Przy przekazaniu jachtu do czarteru zbiorniki na paliwo muszą być w pełni zatankowane. Czarterobiorca sprawdza stan jachtu i jego wyposażenia zgodnie z listą wyposażenia w obecności armatora lub jego przedstawiciela, a następnie potwierdza zdatność jednostki do czarteru. Podpisanie protokołu przejęcia jachtu jest równoznaczne z uznaniem jego dobrego stanu. Czarterobiorca jest zobowiązany przetestować sprawność jachtu, jego urządzeń i elementów natychmiast po opuszczeniu mariny, a w przypadku wystąpienia wad i usterek, należy je natychmiast zgłosić.

W wypadku, gdy Armator nie może zapewnić Czarterobiorcy jednostki uzgodnionej w Umowie czarteru jachtu, zobowiązany jest zapewnić jacht nie gorszy od umówionego, a cena czarteru pozostanie bez zmian. Kaucja w uzgodnionej wysokości musi być zdeponowana w gotówce lub przez blokadę środków na karcie kredytowej. Armator upoważniony jest do potrącenia z kaucji kwoty, odpowiadającej stratom niewynikłym z przeciętnego zużycia jachtu. Wartość poszczególnych elementów wyposażenia określona jest w protokole zdawczo-odbiorczym.

Awarie i wypadki

Armator oświadcza, że jacht jest ubezpieczony. Ubezpieczenie jachtu nie obejmuje rzeczy osobistych załogi, kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. W sytuacji zaistnienia uszkodzeń, kolizji, wejścia na mieliznę lub jakichkolwiek innych awarii Czarterobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Armatora lub jego przedstawiciela o wynikłej szkodzie i okolicznościach jej powstania, a także uzgodnić dalsze postępowanie. Jeżeli elementy jachtu zostaną wymienione w ramach naprawy, należy zachować uszkodzone części.

W razie jakiejkolwiek szkody jachtu lub osób, Czarterobiorca jest zobowiązany wskazać dokładny czas i miejsce zdarzenia oraz wszelkie niezbędne okoliczności i powody zdarzenia. Ponadto, musi wskazać nazwy statków, nazwiska świadków itp, zaangażowanych w zdarzenie. Incydent musi być zrelacjonowany przed władzami, a notatki z relacji muszą być potwierdzone przez władze lokalne (na przykład przez kapitana portu, lekarza, policję). W wypadku awarii Czarterobiorca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać stratę na jak najniższym poziomie. W przypadku wystąpienia szkody przekraczającej wartość kaucji, koszt jej usunięcia zostanie pokryty przez Ubezpieczyciela.


Powrót jachtu

Po ukończeniu czarteru, w terminie i miejscu ustalonym Umową czarteru jachtu, Czarterobiorca zobowiązany jest zwrócić Czarterodawcy jacht w stanie niepogorszonym, z pełnymi zbiornikami paliwa.